tác giả Anh Hùng Kỵ Sĩ

DC Gia Rider
chương 9 : quá khứ lịch sử, sai lầm thời gian
Một người dưới: Một người hướng rồi
chương 142 kế tiếp đếm kỹ các ngươi tội ác đi!