tác giả Ảnh Hỏa Ảnh Hỏa

Ta, Pokemon Đại Sư, Bắt Đầu Triệu Hoán Giratina!
chương 237:: thời đại mới o ma thần, hắc kim chi vương: tyranitar! « chưng bày cầu hoa tươi, cầu chống đỡ