tác giả Ẩn Vu Thâm Thu 86

Ta, Đổng Trác, Yêu Dân Như Con
chương 358: đại hán đã không chứa nổi lão phu...