tác giả Ân Thiên Tử

Chắt Lọc Vạn Vật Ta, Uy Áp Vạn Cổ!
Ngoảnh Đầu Nhìn Hoa Rơi Trăng Khuất
chương 100: 100: trận chiến cuối cùng