tác giả An Tâm Trạch Tại Gia L Nha

Bế Quan Mười Ngàn Năm Ta Vô Địch Rồi!
chương 146: quái lạ thôn nhỏ