tác giả An Ngữ Phố

Si Tâm Tuyệt Đối
chương 24: phiên ngoại 2