tác giả Ân Cố

Tai Họa Thành Nạn Yêu Thành Hoạ
chương 77-2: phiên ngoại ác tục hai năm sau (hạ)