tác giả Ẩm Thủy Tri Lãnh Noãn

Ta, Thục Sơn Kiếm Thánh, Kiếm Trủng Đánh Dấu Trăm Năm
chương 418: tiên vương công pháp, lục giới bên trong người sát cơ