tác giả Ám Dạ U Thương

Võ Đạo Chí Tôn
chương 377: cuối cùng quyển sách (hạ) thế giới này, rất khùng