tác giả Ám Dạ Linh Phong

Xuyên nhanh chi vị diện dưỡng thành ký 2
566. chương 561 gia ngôi vị hoàng đế muốn kế thừa ( 86 )