tác giả ái Tiềm Thủy Lộ Lộ

Chư Thiên Buông Xuống: Bắt Đầu Phê Bình Thập Đại Võ Hiệp Thần Thoại
chương 392: phong thần 1 khắc! cung nghênh hồ già thành đạo hữu phi thăng!