tác giả Ái Nhĩ Đích Lưu Liên

Ta Chỉ Muốn Tu Tiên, Nhưng Nữ Thiên Kiêu Bức Ta Khắc Kim
chương 69: vô đề
Các Nàng Nghe Lén Ta Tiếng Lòng Giết Điên, Ta Phụ Trách Ăn Dưa
chương 30: trên triều đình đối từ thu nổi lên