tác giả Ái Nhân Hỏa Thương Thủ

Pokemon Chi Tính Cách Đại Sư
chương 1020 : một năm kia, chúng ta biến thành ánh sáng (chương kết)
Tinh linh chi bãi lạn đại sư
chương 798 scyther, gia nhập quang vinh tiến hóa đi!