tác giả Ái Nghiên

Võ Hiệp: Biếu Tặng Cơ Duyên, Bạo Kích Phản Hồi!
chương 288: yến, quan chiến bại, khiếp sợ thiên hạ, tuyệt diệt vương sở tướng ngọc!