tác giả Ái Giảng Đạo Lý

Hỏa ảnh: Chưa từng hạn nguyệt đọc đi ra lốc xoáy mặt ma
chương 263 uchiha tin: diệt tộc chi chồn sóc, súc sinh!
Hokage : Vai ác khuôn mẫu ta bị tôn sùng là chúa cứu thế