tác giả Á Xá La

Tiến Hóa Chi Nhãn
chương 1864: bắt đầu tìm hiểu nguyên
Huyền Phách Cửu Thiên
chương 1974: đại kết cục, chỉnh đốn lại càn khôn (hoàn thành)
Toàn cầu tiến hóa: Ta nhổ trồng tối cao thần tâm
chương 497 ma võ song tu, chính là như vậy không nói đạo lý!
Toàn Cầu Tiến Hóa: Ta Cấy Ghép Chí Cao Thần Tâm
chương 106: hoàng văn quỷ oa