tác giả A Nại

Hoan Lạc Tụng
chương 9
Không Được Vãng Sinh
chương 55
Gian nan chế tạo ( dân xí giang hồ )
phần 11