tác giả A Đậu

Cố Tích
chương 26
Vinh Hoa Phú Quý
chương 20: ngoại chương 2: lan chỉ
Trọng Sinh Lý Mạc Sầu
chương 15: đại hội anh hùng
Trọng Sinh Tên Ta Là Lâm Đại Ngọc
chương 39
Hoàng Hậu Ác Độc
chương 13
Hắc Bì Bút Kí Bản
chương 26
Hoàng Tử Truyền Kỳ
chương 29: kết thúc
Quyển Dưỡng - A Đậu
chương 17: phiên ngoại của từ khiêm
[Đồng Nhân Một Thoáng Mộng Mơ] Bố Cục
chương 20
Thanh Xuyên
chương 36: ngoại truyện
Quý Ngọc
chương 43: ngoại truyện thùng bí mật