tác giả 2 Phiên Thiên Bảng

Ta Có Một Bản Thần Thú Đồ Giám
chương 286: sau cuộc chiến tổng kết, lam tinh liên minh thành lập « cầu đặt »