tác giả 007 Hào Chấp Pháp Giả

Bãi Lạn Thế Tử, Ta Viết Bách Triều Hoàng Hậu Nhập Yên Chi Bình
chương 537: bắc ly vương gia cách cục